Parkeerboete

Veel parkeerboetes die wij onder ogen krijgen blijken onterecht opgelegd.

R406 Openbaar Groen.

Parkeerboetes met de feitcode R406 “Voertuig laten stilstaan in een park, plantsoen of openbare beplantingen of groenstroken” blijken in de praktijk vaak onterecht opgelegd. In de praktijk betreft het vaak een berm en is de betreffende grasstrook niet aan te merken als openbaar groen. De berm is volgens het Verdrag van Wenen mede bestemd om te parkeren. (Link)

R584 Parkeerverbod

De borden E1 of E1 zone (parkeerverbod(zone) en E2 (Verbod stil te staan), verbieden sinds 23 mei 2016 niet langer het parkeren of stil staan in de berm. De reikwijdte van deze borden zijn sinds een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem enkel beperkt tot de rijbaan. Tot 23 mei 2016 werd uitgegaan van het begrip “weg” in de zin van artikel 65, tweede lid, van het RVV 1990. Hieronder werd verstaan de voor het openbaar verkeer openstaande weg, zoals gedefinieerd in artikel 1, onder b van de WVW 1994. In de volksmond van bermsloot tot bermsloot.

Het plaatsen van een onderbord met de tekst “Geldt ook voor de berm” is niet rechtsgeldig. Op grond van het arrest van 23 mei gelden de parkeer en stopverboden immers alléén nog maar voor de rijbaan. Een wegbeheerder, vaak een gemeente, kan deze hogere wetgeving niet eigenhandig beperken. Daarnaast is het op grond van artikel 8 BABW niet toegestaan om onderborden te plaatsen welke de werkingssfeer uitbreiden. Een wegbeheerder mag met een onderbord de werkingssfeer van gebods- en verbodsborden alleen beperken.

Praktijk

In de praktijk blijkt dat veel gemeenten en opsporingsambtenaren, al dan niet bewust, niet naar bovenstaande internationale afspraken handelen. Zo plaatsen gemeenten nog steeds borden E1 parkeerverbod met onderbord “Geldt ook voor de berm” en wordt er nog steeds verbaliserend opgetreden tegen voertuigen die in een berm geparkeerd staan. Ook de eigen interpretaties van de opsporingsambtenaar wat te verstaan onder berm en openbaar groen leidt tot veel onterechte boetes.
Wij merken namelijk dat veel opsporingsambtenaren onterecht aangeven dat het openbaar groen betreft met de redenen dat de gemeente het onderhoud verzorgt of dat er bijvoorbeeld sprake is van een afscheiding met de rijbaan doormiddel van een goot of verhoogde trottoirband. Gemeentelijk onderhoud of afscheiding van de rijbaan maken van een grasstrook echter nog geen openbaar groen. Vaak zijn deze weldegelijk aan te merken als zijnde berm.

Ondanks dat bovenstaande duidelijk lijkt, wordt een bezwaar in eerste instantie vaak afgewezen en volgt een gang naar de rechter. Het opvragen van informatie middels een WOB verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) is dan ook raadzaam.

Het is dan ook aan te bevelen niet zelf bezwaar te maken maar uw boete bij ons in te dienen.

Veel gestelde vragen:

Hoe werkt het?

U dient uw boete bij Vogels & de Waal in waarna één van onze juridisch adviseurs uw boete bekijkt en u vervolgens binnen een aantal dagen laat weten of uw zaak kans van slagen heeft.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaar op verschillende wijzen bij ons indienen, namelijk digitaal via onze website of per post.

U kunt via onze website snel en gemakkelijk bezwaar maken en deze digitaal ondertekenen. Als u op de knop “bezwaar indienen” klikt dan kunt u selecteren om wat voor boete het gaat. Vervolgens kunt u een foto van de beschikking, naheffingsaanslag of besluit uploaden. Tevens heeft u hier de mogelijkheid om foto’s van de situatie te uploaden. Hierna kunt u in eigen woorden aangeven waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie en wat de omstandigheden ter plaatse waren. Als laatste wordt u gevraagd een machtiging te ondertekenen waarin u toestemming geeft dat wij namens u bezwaar of beroep instellen. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor beroep of bezwaar in.

Levert u liever per post uw stukken aan? Ook dat kan bij ons! Print het machtigingsformulier uit en stuur deze ingevuld en ondertekend naar ons toe. Stuur ook een kopie van de door u ontvangen beschikking mee. Uiteraard horen wij ook graag van u waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie en wat de omstandigheden ter plaatse waren. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor bezwaar in. Vermeld ook uw e-mailadres en/of telefoonnummer zodat wij bij eventuele vragen contact met u op kunnen nemen en u op de hoogte kunnen houden.

Ik heb mijn boete bij jullie ingediend, wat nu?

Wat mag u van ons verwachten?

Na het indienen van uw bezwaar ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

Wij bekijken de zaak vervolgens nauwkeurig en laten u binnen enkele dagen weten of wij voor u bezwaar in kunnen dienen. Als wij een kans van slagen zien dan dienen wij het bezwaar voor u in. Wij zullen er uiteraard alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen en proberen de zaak te winnen. Mocht het zo zijn dat wij voor u geen bezwaar in kunnen dienen, dan leggen wij u uit waarom wij dat niet doen. Het staat u dan uiteraard vrij om alsnog zelf bezwaar of beroep in te dienen. Zodra er iets verandert in de status van uw zaak laten we dit per e-mail aan u weten. Met vragen kunt u altijd terecht bij degene die uw boete behandelt.

Hoe kan het dat Vogels & de Waal dit gratis doet?

Wanneer wij succesvol bezwaar maken tegen een verkeersboete, of succesvol beroep instellen tegen een besluit, dan ontvangen wij een standaardvergoeding voor de gemaakte kosten van de overheid. Deze vergoeding heet proceskostenvergoeding, en is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van juristen die rechtsbijstand leveren. Maakt u zelf bezwaar, dan komt u dus niet in aanmerking voor deze vergoeding. Wij ontvangen deze vergoeding enkel bij een succesvol bezwaar of beroep. Dit betekent dat wij ons altijd in zullen spannen om de zaak te winnen. Onze dienst is voor u altijd gratis is, of we nu winnen of verliezen.

Kan ik nog bezwaar maken als ik al heb betaald?

Ja, dat kan zolang de bezwaartermijn nog niet is verstreken. Als wij de zaak winnen dan krijgt u het betaalde bedrag teruggestort op de rekening waarmee u de boete heeft betaald. Wij raden altijd aan om de boete alvast te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen.

Waarom moet ik jullie machtigen?
U geeft ons dan toestemming om als uw rechtsbijstandsverlener op te kunnen en mogen treden. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor bezwaar in. Ook zullen wij, mocht dat nodig zijn, gegevens opvragen bij het CJIB, gemeente of opsporingsinstantie met betrekking tot deze boete.  Een machtiging is noodzakelijk om namens u bezwaar of beroep in te mogen stellen.
Deze machtiging is eenmalig geldig en enkel geldig voor de boete die u op dat moment aan ons uitbesteed.
Moet ik mijn boete alvast betalen?

Wij raden altijd aan om de boete alvast te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen.
Als het administratief bezwaar door de Officier van Justitie wordt afgewezen, dan gaan wij in beroep bij de kantonrechter. Dan moet de boete wel alvast betaald zijn. Dit wordt ‘zekerheidsstelling’ genoemd. Als wij vervolgens winnen bij de kantonrechter, dan krijgt u het geld teruggestort op het rekeningnummer waarmee u de boete heeft betaald.

Tot wanneer kan ik mijn boete indienen?

U kunt de boete bij ons indienen tot 7 dagen voordat de bezwaartermijn verstrijkt.
Dit omdat wij graag een weloverwogen bezwaar in willen dienen.
Mocht uw bezwaartermijn eerder aflopen dan kunt u ons een e-mailsturen, wij zullen dan bekijken of we deze zaak nog met spoed op kunnen pakken. Het liefst krijgen wij de boetes zo snel mogelijk binnen.

Is dit voor mij echt altijd gratis?
Ja onze dienst is voor u altijd gratis!
Waarom zou ik niet zelf bezwaar maken?
Gecombineerd hebben wij meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van (bestuurlijke) beschikkingen.
Wij weten dan ook uit ervaring waar we op moeten letten en kennen de procedures.
Wij kunnen u dan ook volledig en deskundig bijstaan in uw bezwaar of beroepsprocedure.
Kan ik ook met mijn buitenlandse bekeuring bij jullie terecht?
Nee, wij behandelen alleen Nederlandse beschikkingen.
Ik woon in het buitenland, kan ik ook bij jullie terecht?
Jazeker! U hoeft niet in Nederland te wonen, de beschikking dient wel in Nederland te zijn opgelegd.
U kunt ons ook in het Engels contacteren.
WhatsApp chat