Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden leest u  wat  uw rechten en plichten zijn bij het bezoeken van de website van Vogels & de Waal en bij het gebruik van de dienst van Vogels & de Waal, en wat de rechten en plichten zijn van Vogels & de Waal met betrekking tot het gebruik van de website en onze dienstverlening aan u. Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden dan kunt u  ons bereiken via  e-mail op: info@vogelsdewaal.nl

Dit zijn de algemene voorwaarden van Vogels & de Waal VOF .

Vogels & de Waal VOF. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74097504 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten ten opzichte van Vogels & de Waal.

1.1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten of enige andere op rechtsgevolg gerichte handelingen tussen Vogels & de Waal en u, waaronder ook alle gevolgen van dergelijke overeenkomsten of handelingen.

Door het gebruiken van de Diensten of door het aanvinken van “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Vogels & de Waal VOF  ,stemt u in dat u gebonden bent aan deze algemene voorwaarden.

Indien u besluit gebruik te maken van de Diensten, ontvangt u van Vogels & de Waal een opdrachtbevestiging per e-mail. De opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de rechtsbetrekking tussen u en Vogels & de Waal.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen en gelden alleen voor de in de afwijking genoemde overeenkomsten.

Eventuele algemene voorwaarden, in welke vorm dan ook, van u worden door Vogels & de Waal uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing tussen u en Vogels & de Waal.

Door het gebruik van de diensten gaat u ermee akkoord dat de diensten zo nu en dan upgrades en updates ondergaan, zodat Vogels & de Waal de diensten kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op dergelijke upgrades en updates van de diensten, tenzij een upgrade of update gepaard gaat met nieuwe algemene voorwaarden. Die nieuwe algemene voorwaarden vervangen in dat geval deze algemene voorwaarden.

  1. Voorwaarden met betrekking tot beroep tegen verkeersboetes

2.1 Beoordeling van verkeersboetes

1:Vogels & de Waal  beoordeelt de haalbaarheid van een bezwaar tegen de volgende verkeersboetes:

 A:Boetes op grond van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. Dit zijn de zogenaamde ‘Mulderboetes’, te herkennen aan de M in de rechterbovenhoek van de beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau.

B: Naheffingsaanslagen parkeerbelasting die een gemeente heeft opgelegd als naheffingsaanslag voor het niet of te weinig voldoen van parkeerbelasting. Een naheffingsaanslag ziet er per gemeente anders uit. U ontvangt geen beschikking van het CJIB, maar een naheffing  van de betreffende gemeente dan wel van een particulier incassobureau.

Wanneer u een verkeersboete indient bij Vogels & de Waal die valt onder de definitie van artikel 2.1 lid 1 sub A of B, beoordeelt Vogels & de Waal, geheel kosteloos voor u , op de haalbaarheid van een bezwaar- of beroepsprocedure. De uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek bepaalt of Vogels & de Waal uw boete in behandeling neemt. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de uitkomst van dit onderzoek.

Vogels & de Waal is niet verplicht een opdracht in behandeling te nemen.

Wanneer Vogels & de Waal uw boete in behandeling neemt dient u Vogels & de Waal te machtigen tot het voeren van verweer tegen de boete in alle instanties .

2.2 Behandeling van verkeersboetes

Mulderboetes: Wanneer Vogels & de Waal een Mulderboete in behandeling neemt, zal  Vogels & de Waal in eerste aanleg in administratief beroep gaan bij de officier van justitie. In tweede aanleg kan Vogels & de Waal in beroep bij de bevoegde kantonrechter. In derde instantie kan Vogels & de Waal in hoger beroep bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Om het proces volledig uit te kunnen voeren en ,indien noodzakelijk , beroep ingesteld wordt bij de rechtbank , dient de beschikking op voorhand betaald te worden , dit wordt een zekerheidsstelling genoemd  en is door justitie verplicht  gesteld.

Nadat het (administratief) beroep met succes is afgerond krijgt u het door u betaalde bedrag volledig teruggestort .

Naheffingsaanslagen: Wanneer Vogels & de Waal een naheffingsaanslag parkeerbelasting  in behandeling neemt, zal Vogels & de Waal in eerste aanleg in bezwaar gaan bij de betreffende gemeente. In tweede aanleg kan Vogels & de Waal in beroep gaan bij de bevoegde rechtbank.

Vogels & de Waal beoordeelt per geval of beroep of hoger beroep haalbaar is. Vogels & de Waal is niet verplicht beroep of hoger beroep in te stellen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van Vogels & de Waal omtrent bezwaar, beroep of hoger beroep, kunt u dit zelf alsnog instellen en vervalt de machtiging die u aan Vogels & de Waal heeft verleend.

Als Vogels & de Waal van mening is dat ten onrechte geen proceskostenvergoeding is toegekend, behoudt Vogels & de Waal het recht in uw naam in beroep of hoger beroep te gaan met betrekking tot de proceskostenvergoeding.

Om kosten te beperken en de voortgang te bevorderen legt Vogels & de Waal in beginsel geen concepten aan u voor, voorafgaand aan het indienen van verweerschriften. Op uw verzoek kunt u voorafgaand inzage krijgen in deze concepten. De ingediende documenten kunt u opvragen bij Vogels & de Waal.

Mocht Vogels & de Waal u wel een concept voorleggen ten behoeve van het verweer tegen de boete, dan beschouwt Vogels & de Waal dit concept als door u goedgekeurd wanneer u niet binnen 7 werkdagen inhoudelijk heeft gereageerd, dan wel op de voorlaatste dag van de beroepstermijn.

2.3 Vergoeding en betaling

De vergoeding van Vogels & de Waal voor het voeren van verweer tegen de boetes die u instuurt en Vogels & de Waal in behandeling heeft genomen, bestaat uit de proceskostenvergoeding die u wordt toegewezen op grond van het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht .

Indien aan u geen proceskostenvergoeding op grond van de Bpb wordt toegewezen in samenhang met de werkzaamheden die Vogels & de Waal heeft verricht, bent u niets verschuldigd aan Vogels & de Waal.

Bij het voeren van verweer zal Vogels & de Waal ernaar streven dat een eventueel toe te wijzen proceskostenvergoeding direct op haar bankrekening wordt bijgeschreven.

Indien de proceskostenvergoeding op uw bankrekening wordt gestort, bent u verplicht deze proceskostenvergoeding binnen 10 werkdagen na ontvangst over te maken naar de bankrekening van Vogels & de Waal met IBAN: NL58 RABO 0338 0993 01 Dit bankrekeningnummer staat tevens  vermeld op onze website.

Indien u dit nalaat of om een andere reden in verzuim bent, zijn de vorderingen van Vogels & de Waal op u direct en geheel opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Vogels & de Waal. Bovendien heeft Vogels & de Waal in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Vogels & de Waal maakt voor het incasseren van haar vorderingen, zullen op u worden verhaald.

  1. Algemeen

3.1 Uitvoering

Vogels & de Waal behoudt het recht om naar eigen inzicht te bepalen of uw zaak door Vogels & de Waal zal worden aangenomen of niet.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de diensten te weigeren voor elke willekeurige persoon onder opgave van redenen.

Vogels & de Waal neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich de overeenkomst naar haar beste inzicht uit te voeren.

U verplicht zich om Vogels & de Waal alle relevante informatie tijdig en correct te verstrekken. Bij onjuiste of niet tijdige verstrekking van deze informatie mag Vogels & de Waal haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortvloeiende schade of kosten.

U maakt bij uw communicatie met Vogels & de Waal of met door Vogels & de Waal aangewezen derden gebruik van de door Vogels & de Waal voorgestelde gegevensdragers en communicatiemiddelen. U gebruikt deze in overeenstemming met de door Vogels & de Waal gegeven voorschriften en aanwijzingen.

De diensten zijn en blijven in eigendom en in beheer van Vogels & de Waal.

3.2 Intake

Vogels & de Waal maakt gebruik van een zogenaamd intake-systeem gebaseerd op vraag en antwoord, voor een eerste analyse van de boete die u instuurt. Deze zijn bereikbaar op www.vogelsdewaal.nl. Het doel van het intake-systeem is het stroomlijnen en versnellen van deze eerste analyse voor alle gebruikers van Vogels & de Waal. U kunt geen rechten ontlenen aan de mededelingen van de het intake-systeem.

 3.3 Machtiging

De wetgever heeft bepaald dat u Vogels & de Waal dient te machtigen alvorens Vogels & de Waal u juridisch mag vertegenwoordigen bij het voeren van verweer tegen uw boete. Wanneer Vogels & de Waal uw zaak in behandeling neemt, dient u het machtigingsformulier welke vermeld staat op onze website digitaal te ondertekenen.

Het ondertekenen van deze machtiging geschiedt in beginsel digitaal. Met toestemming van Vogels & de Waal is dit ook via andere kanalen mogelijk. Zonder een ondertekend machtigingsformulier kan Vogels & de Waal  u niet vertegenwoordigen, en zullen wij niet-ontvankelijk worden verklaard bij de betreffende instanties.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van Vogels & de Waal zal niet verder strekken dan nodig voor behandeling van uw opdracht. Daarom gebruikt Vogels & de Waal een zeer specifieke machtiging, waarop wordt aangegeven voor welke boete u ons machtigt. Hierdoor zal Vogels & de Waal u niet kunnen bijstaan in andere juridische geschillen. Vogels & de Waal is niet verantwoordelijk voor eventuele andere juridische geschillen en de afhandeling daarvan.

Het is niet toegestaan wijzigingen op het machtigingsformulier aan te brengen.

3.4 Veiligheid

U mag de Diensten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht en de privacy policy van Vogels & de Waal (te vinden op onze website).

3.5 Eigendomsrechten:

Het is niet toegestaan de broncode van de Diensten te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, of anderszins te verkrijgen. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Vogels & de Waal.

Vogels & de Waal inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Vogels & de Waal heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Vogels & de Waal Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Vogels & de Waal inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Vogels & de Waal inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.

De naam en het logo van “Vogels & de Waal” zijn handelsmerken van Vogels & de Waal. Deze handelsmerken mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vogels & de Waal. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen, scripts, servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Vogels & de Waal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vogels & de Waal, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

3.6 Afwijzing van garanties

Vogels & de Waal garandeert niet dat de Diensten foutloos of ononderbroken zullen functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Diensten of de server die de Diensten beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, waaronder virussen.

U erkent dat uw gebruik van de Diensten geheel op eigen risico is. Hoewel het de intentie is van Vogels & de Waal dat de Diensten zo veel mogelijk beschikbaar zijn, kunnen er momenten zijn dat de Diensten worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden, upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of -apparatuur.

3.7 Beperking van aansprakelijkheid

1: De aansprakelijk van Vogels & de Waal voor enige schade die voortvloeit uit onze dienstverlening is beperkt tot het bedrag van de door u ingediende boete(s) en eventuele verhoging (en).Genoemde aansprakelijkheid is enkel van toepassing indien er aantoonbaar verwijtbare handelingen hebben plaatsgevonden door (leidinggevend )personeel van Vogels & de Waal.

3.8 Bewijs

Een uittreksel uit de administratie van Vogels & de Waal strekt tegenover u tot volledig bewijs,behoudens door u te leveren tegenbewijs.

Als datum van verzending, ontvangst of terbeschikkingstelling geldt de datum van verzending, ontvangst of terbeschikkingstelling zoals die blijkt uit de administratie van Vogels & de Waal.

Een kopie, scan of (digitale) foto van een handtekening komt dezelfde bewijskracht toe als een echte handtekening.

3.9 Tussentijdse beëindiging

Als u tussentijds de opdracht beëindigt, zal Vogels & de Waal de kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening brengen, berekend op basis de aan de opdracht bestede uren tegen een redelijk uurtarief. Dit bedrag is maximaal het bedrag dat Vogels & de Waal aan vergoeding had ontvangen als de opdracht niet tussentijds was beëindigd.

3.10 Persoonsgegevens

Vogels & de Waal mag persoonsgegevens van u verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens verwijst Vogels & de Waal naar haar privacy policy, te vinden op de website.

WhatsApp chat